امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

آشنایی با تعاون

 

رئیس اداره رفاه و تعاون
آقای رحیم نور محمدی
داخلی: 2218
Refah@sru.ac.ir

شرح وظايف
•تامين وسايل و ایجاد امكانات رفاهي اساتيد و كاركنان دانشگاه (از قبيل فروشگاه تعاوني شركت تعاوني مسكن – صندوق قرض الحسنه و ... )
•بررسي و اظهار نظر درخصوص تقاضاهاي واصله از اساتيد و كاركنان در ارتباط با اعطاي وام ضروري، وام مسكن 
•پيگيري كليه امور مربوط به رفاه اساتيد و كاركنان از طريق دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و ساير واحدهاي ذيربط تا حصول نتيجه قطعي
•نظارت به امور مربوط به مهد كودك كاركنان و اساتيد 
•انجام امور مربوط به تامين خدمات بيمه درماني تامين اجتماعي و بيمه دانا و تهيه دفترچه‌هاي درماني كاركنان دانشگاه 
•توزيع عادلانه اجناس بين كاركنان ( بن غير نقدي- نقدي ) 
•محاسبه و تنظيم كمك‌هاي غيرنقدي ازقبيل حق عائله‌مندي، بن، خواربار، بليط اياب و ذهاب , . . . 
•نظارت بر عملكرد واحدهاي خدماتي رفاهي دانشگاه، آرايشگاه، فروشگاه تعاوني مصرف، کفاشي، خياطي، انتشارات، عكاسي و بوفه 
•تعيين ساليانه پيمانكاران واحدهاي رفاهي، كفاشي، عكاسي، انتشارات، بوفه، خياطي، آرايشگاه، استخر و سلف كاركنان و معرفي آنها به كارشناس امور قراردادها جهت انعقاد قرارداد 
•نظارت و رسيدگي به امور مربوط به امورتعاوني‌ها 
•انجام سایر امور محوله ازسوي مافوق در حیطه وظایف