امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

دفترچه بیمه

 
•    صدور اولیه دفترچه

•    تمدید و تعویض

•    صدور المثنی

•    ابطال دفترچه

•    لیست کارگزاری های تامین اجتماعی


 صدور اولیه دفترچه 
همکاران علمی و اداری دانشگاه پس از انجام کلیه مراحل استخدامی با ارائه مدارک ذیل می توانند نسبت به صدور دفترچه تامین اجتماعی اقدام نمایند: - تکمیل فرم پرسشنامه اولیه نامنویسی (اطلاعات مندرج در اين فرم بايد كاملاً خوانا، بدون خط خوردگی و بطور كامل تنظيم گردد.) - ارائه اصل شناسنامه و كپي صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و افراد خانواده - ارائه اصل کارت ملی و كپي سرپرست و افراد خانواده - يك قطعه عكس از سرپرست و افراد خانواده نکات مهم: ۱- همکاران محترم می‌بايست بعد از دريافت فيش حقوقی و با اطمينان از اينكه نام وی در فهرست اسامی بيمه شدگان تأمين اجتماعی قرار گرفته است، جهت صدور دفترچه بیمه به اداره رفاه کارکنان مراجعه نمايد. ۲- فرزندان ذکور تحت كفالت با سن بيش از ۱۹ سال می‌بايست از محل تحصيل خود گواهی دريافت و آن را ضميمه مدارك فوق نمايند. فرزندان اناث بالای ۱۵ سال با ارائه اصل شناسنامه و كپی صفحه اول و دوم شناسنامه و تکمیل فرم اناث جهت تایید عدم ازدواج بلامانع می‌باشد.

تمدید و تعویض 
جهت تمدید و تعویض،‌ اصل دفترچه را به کارشناس بيمه اداره رفاه كاركنان تحويل نماييد. با توجه به مراجعه در روزهای دوشنبه به کارگزاری بیمه، همكاران محترم می‌توانند بعد از ساعت ۱۴ جهت تحويل مراجعه نمايند، درغیراین صورت در اسرع وقت به محل استقرار بیمه شده اصلی ارسال می گردد. نکات: ۱- برای فرزندان بالای دو سال ارائه یک قطعه عکس الزامی است. ۲- جهت تعویض دفترچه یک قطعه عکس جدید حتماً ارسال گردد. ۳- فرزندان ذکور تحت كفالت با سن بيش از ۱۸ سال تمام می‌بايست از محل تحصيل خود گواهی دريافت و آن را ضميمه مدارك فوق نمايند. فرزندان اناث بالای ۱۵ سال با ارائه اصل شناسنامه و كپی صفحه اول و دوم شناسنامه و تکمیل فرم اناث جهت تایید عدم ازدواج بلامانع می‌باشد. 

صدور المثنی 
درصورت مفقود شدن دفترچه با تحویل و تكميل فرم مربوطه از اداره رفاه كاركنان و ارسال مدارک ذیل نسبت به صدور مجدد اقدام نمایید: - پرداخت مبلغ ۲۵۴۰۰۰ ریال بابت هر دفترچه در کارگزاری - ارائه اصل شناسنامه به همراه کپی صفحات - ارائه اصل کارت ملی به همراه کپی - یک قطعه عکس

ابطال دفترچه
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه که حکم تغییر صندوق از تامین اجتماعی به بازنشستگی کشوری را دریافت می کنند با ارائه مدارک ذیل نسبت به ابطال دفترچه اقدام نمایند : 
  • ارائه اصل دفترچه تامین اجتماعی تمامی افراد تحت تکفل ارائه اصل شناسنامه به همراه کپی صفحات  
  • ارائه اصل کارت ملی به همراه کپی 
  • ارائه حکم کارگزینی تغییر صندوق