امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

وام بانک تجارت -13981107


مدارك لازم جهت اخذ وام بانك تجارت

كپي شنامسنامه ضامن و وام گيرنده

كپي كارت ملي ضامن و وام گيرنده

آخرين فيش حقوقي ضامن و وام گيرنده

گواهي كسر از حقوق ضامن و وام گيرنده

حكم كارگزيني ضامن و وام گيرنده

معرفي نامه دانشگاه(اداره رفاه كاركنان)

نمونه فرم که باید پر شود را بررسی کنید.