امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

مراجعه به موقع جهت بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو -14010211


به منظور انجام به موقع بيمه نامه  شخص ثالث و بدنه خودرو ، لطفا ضمن توجه به تاريخ انقضاي بيمه نامه خود ، حتي المقدور دو الي سه روز زودتر از موعد سررسيد آن به واحد بيمه ايران مستقر در اداره رفاه كاركنان مراجعه فرماييد.