امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

فوق برنامه ورزشی اساتید و کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -14010122


ردیف

رشته ورزشی

محل تمرین

روزهای تمرین

ساعت برگزاری

1

فوتسال آقایان

سالن شماره 2

یکشنبه و سه شنبه

19 -30/17

2

والیبال آقایان

سالن شماره 1

یکشنبه و سه شنبه

19 -30/17

3

والیبال بازنشستگان آقایان

سالن شماره 1

چهارشنبه

19 -30/17

4

بدنسازی آقایان

سالن بدنسازی

شنبه الی چهارشنبه

19 -30/17

5

شنای آقایان

استخر

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

21- 16

جمعه

20 -10

6

پیلاتس بانوان

سالن کشتی

یکشنبه و سه شنبه

30/13 -12

7

شنای بانوان

استخر

یکشنبه و سه شنبه

16 -14

8

بدمینتون بانوان

سالن شماره 1

شنبه و چهارشنبه

30/13 -12

9

تنیس روی میز بانوان

سالن تنیس روی میز

یکشنبه و سه شنبه

30/13 -12

10

بدنسازی بانوان

سالن بدنسازی

شنبه و دوشنبه

30/13 -12

11

بسکتبال بانوان

سالن شماره 2

دوشنبه

30/13 -12