امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

 


 صدور اولیه دفترچه
-    تکمیل فرم صدور اوليه کارکنان دولت با مهر اداره رفاه کارکنان، اطلاعات مندرج در اين فرم بايد كاملاً خوانا، بدون خط خوردگی و بطور كامل تنظيم گردد.
-    ارائه كپی كارت ملی
-    كپی شناسنامه سرپرست و افراد خانواده (شناسنامه قدیم: صفحه اول و دوم، شناسنامه جدید صفحه اول، صفحه ازدواج و فرزند
-    تصوير آخرین فيش حقوقی
-    تصوير حكم استخدامی (رسمی آزمايشی)
-    يك قطعه عكس
-    ارائه برگ ابطال دفترچه های بیمه تامین اجتماعی
-    مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال بابت صدور هر جلد دفترچه
-    ارائه كد پستی و شماره تلفن
-    تکمیل فرآیند با ارسال فایل اسامی در سامانه شرکاء کاری، کاندید افراد خانواده و ارسال مدارک به دفتر پیشخوان دولت انجام می گیرد.
نکات مهم:
-    اعضای محترم هیات علمی که حکم تغییر صندوق از تامین اجتماعی به بازنشستگی کشوری را دریافت می نمایند، ابتدا دفترچه های تامین اجتماعی را در شعبه ۲۲ تامین اجتماعی ابطال نمایند.
فرزندان ذکور در صورت عدم اشتغال به تحصیل تا سن ۲۲ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام می توانند به عنوان تبعی یک از دفترچه خدمات درمانی استفاده نمایند.
فرزندان اناث تا زمان ازدواج و اشتغال به کار می توانند به عنوان تبعی یک از دفترچه خدمات درمانی استفاده نمایند. در صورت خارج شدن از شرایط اعلامی باید سریعا نسبت به ابطال دفترچه اقدام نمایند که در غیر این صورت در ازای هر ماه حق بیمه تبعی سه کسر می گردد.

فرم صدور اولیه دفترچه کارکنان دولت

فرم افزایش عائله

فرم تبعی ۲ و ۳

 تعویض دفترچه
-    ارائه اصل دفترچه به همراه مدارک ذیل به دفتر پیشخوان دولت
-    كپی شناسنامه درصورت تعویض دفترچه افراد خانواده در شناسنامه قدیم: صفحه اول و دوم، شناسنامه جدید صفحه اول، صفحه ازدواج و فرزند
-    يك قطعه عكس
-    تصویر آخرین فيش حقوقی
-    پرداخت میلغ ۳۰۰۰۰ ريال وجه نقد
-    ارائه برگه اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور از سن ۲۲ سال تا ۲۵ سال
-    فرزندان ذکور در صورت عدم اشتغال به تحصیل تا سن ۲۲ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام می توانند به عنوان تبعی یک از دفترچه خدمات درمانی استفاده نمایند.
-    فرزندان اناث تا زمان ازدواج و اشتغال به کار می توانند به عنوان تبعی یک از دفترچه خدمات درمانی استفاده نمایند. در صورت خارج شدن از شرایط اعلامی باید سریعا نسبت به ابطال دفترچه اقدام نمایند که در غیر این صورت در ازای هر ماه حق بیمه تبعی سه کسر می گردد.

- جهت تعویض دفترچه افراد تبعی دو و تبعی سه ( که کلیه مشمولین در فرم مربوطه اعلام شده است) حتما فرم تعهدنامه بیمه شدگان تبعی ۲ و ۳ را  تکمیل و به همراه مدارک به نماینده دفتر پیشخوان دولت تحویل نمایید.

فرم تبعی ۲ و ۳

 صدور المثنی
-    دريافت و تكميل فرم المثنی از اداره رفاه كاركنان
-    ارائه كپی كارت ملی سرپرست و تبعی ( درصورتی که درخواست برای افراد خانواده باشد.)
-    كپی شناسنامه (شناسنامه قدیم: صفحه اول و دوم، شناسنامه جدید صفحه اول، صفحه ازدواج و فرزند)
-    يك قطعه عكس
-    تصویر آخرین فيش حقوقی
-    پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰ ريال بار اول و بار دوم ۱۸۰۰۰۰ ریال 
نکته: تحویل دفترچه پس از یک ماه از ثبت درخواست توسط پیشخوان دولت انجام می گردد.

فرم درخواست صدور المثنی

  ابطال دفترچه
در صورت ازدواج و فوت افراد خانواده و تغییر پوشش بیمه و خارج شدن از شرایط بیمه گر اول با درج در سامانه شرکاء کاری (خدمات درمانی) و ارسال مدارک ذیل به دفتر پیشخوان دولت فرآیند تکمیل می گردد:
-    ارسال درخواست کتبی به اداره رفاه کارکنان
-    ارائه كپی كارت ملی سرپرست و تبعی ( درصورتی که درخواست برای افراد خانواده باشد.)
-    كپی شناسنامه درصورت ابطال دفترچه افراد خانواده در شناسنامه قدیم: صفحه اول و دوم، شناسنامه جدید صفحه اول، صفحه ازدواج و فرزند
-    تصویر آخرین فيش حقوقی
-    پرداخت معوقه حق بیمه تبعی سه از زمانی که اعضای خانواده از تبعی یک خارج شده باشد.
-    ارائه برگه اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور از سن ۲۲ سال تا ۲۵ سال
نکات مهم:
-    فرزندان ذکور در صورت عدم اشتغال به تحصیل تا سن ۲۲ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام می توانند به عنوان تبعی یک از دفترچه خدمات درمانی استفاده نمایند. پس از ۲۵ سال با ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم به اداره رفاه کارکنان می توانند به عنوان تبعی سه ( با پرداخت حق بیمه)
-    فرزندان اناث تا زمان ازدواج و اشتغال به کار می توانند به عنوان تبعی یک از دفترچه خدمات درمانی استفاده نمایند. در صورت خارج شدن از شرایط اعلامی باید سریعا نسبت به ابطال دفترچه اقدام نمایند، در غیر این صورت در ازای هر ماه حق بیمه تبعی سه به عنوان جریمه باید پرداخت گردد.