امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

ثبت نام و ویراش اطلاعات بیمه تکمیل در صورت نیاز به تغییر -13991003


از طریق سیستم با توجه به راهنما اقدام کنید


 اداره امور رفاه کارکنان

ضمیمه pdf