امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

اسامی قرعه کشی اسکان نوروزی 1399-13981203


" اصفهان"

1-      آقای علی یوسفی(اصلی)   ـ  خانم ناصری(ذخیره)           28/12/1398  الی  2/1/1399

2-      آقای نصور باقری(اصلی) ـ آقای مراتی (ذخیره اول)-آقای فردوسی(ذخیره دوم)        2/1/1399  الی 5/1/1399

3-      خانم بدری کیایی(اصلی)                                     8/1/1399  الی   11/1/1399

4-      مجتبی کریمیان(اصلی) بهرام نامی(ذخیره اول)    11/1/1399 الی 14/1/1399

 

" شیراز "

1-      فرهاد حسینعلی(اصلی)            28/12/1398  الی  2/1/1399

2-      خانم علیخواه(اصلی)-آقای شیروانی مقدم(ذخیره اول)-خانم فقیه نجفی(ذخیره دوم)-شیخی(ذخیره سوم)  2/1/1399  الی 5/1/1399

3-      آقای معتمدی(اصلی)-آقای زعیم باشی(ذخیره اول)-آقای فعله گری(ذخیره دوم)    5/1/1399 الی  8/1/1399

4-      آقای فخاری(اصلی)-خانم آمنه ابراهیمی وارسته(ذخیره اول)-آقای میراعلم مهدی(ذخیره دوم)ـ  سید رمضان حسینی(ذخیره سوم)   8/1/1399  الی   11/1/1399

5-      خانم معصومه وصالی(اصلی)-آقای حاج قاسمی(ذخیره)           11/1/1399 الی 14/1/1399

6-      آقای محسن درویشی(اصلی)                                               14/1/1399 الی 17/1/1399 

 

" نوشهر"

1- آقای صفری(دو خوبه اصلی)-خانم اصلانی(یک خواب اصلی)-خانم بنی عامریان(ذخیره اول)       28/12/1398  الی  2/1/1399

2-  آقای مجید داوری دانا(دو خواب اصلی)- آقای صمدی (یک خواب-اصلی)                              2/1/1399  الی 5/1/1399

3- خانم مریم دهقانی (یک خواب اصلی)- آقای مجید عسگری (ذخیره اول) آقای آرش محمدی(ذخیره دوم)- خانم سمانه عبدالهی
(ذخیره سوم) آقای رامین صالحی(ذخیره چهارم) - آقای لطاف(دوخواب اصلی)- آقای قنبری(ذخیره اول)- آقای حسین غلامی(ذخیره دوم)- خانم سحر موحد دانش(ذخیره سوم)-5/1/1399 الی  8/1/1399

4- آقای یوسف فرزان نهاد(دو خواب اصلی)-آقای سعید چمنی(یک خواب اصلی)-آقای مقصودی مهربان(دوخواب ذخیره اول)-خانم زهرا نایب حسین (دوخواب ذخیره دوم)         8/1/1399  الی   11/1/1399

5-آقای علی قارداشی(یک خواب اصلی)-آقای ضمیر انوری(دو خواب اصلی)  11/1/1399 الی 14/1/1399

 

" تنکابن"

1-      خانم سید ندا حسینی(دو خواب اصلی)-آقای حق الهی(دو خواب اصلی)       28/12/1398  الی  2/1/1399

2-      آقای مهدی تجریشی(دو خواب اصلی)-آقای عباس مرادی(دو خواب اصلی)  2/1/1399  الی 5/1/1399

3-      خانم نیازی(دو خواب اصلی)-آقای سید محمدرضا مرتضوی(دو خواب اصلی)   5/1/1399 الی  8/1/1399

4-      آقای امیر عابدی(دو خواب اصلی)-خانم میرزاییان(دو خواب اصلی)-آقای خداپناه(ذخیره اول)-آقای مظلوم(ذخیره دوم)-آقای مقدم(ذخیره سوم)-آقای فارسیجانی(ذخیره چهارم)  8/1/1399  الی   11/1/1399

5-      آقای بداغی(دوخواب اصلی)-خانم هاشم زاده(دو خواب دوم)  11/1/1399 الی 14/1/1399

 

" مشهد "

1-      آقای ملک پور (دو خواب اصلی)-آقای حسین بیگی(یک خواب اصلی)-آقای جفایی(یک خواب اصلی)-آقای ذبیح نژاد(ذخیره یک خواب)   28/12/1398  الی  2/1/1399

2-      آقای سید مسعود میرشریف(دو خواب اصلی)-خانم حکیمه مقصودی(یک خواب اصلی)    2/1/1399  الی 5/1/1399

3-      آقای سید موسی محمودی(دو خواب اصلی)-آقای رحمان صدیقی(یک خواب اصلی)-آقای حسینی(یک خواب اصلی)  5/1/1399 الی  8/1/1399

4-      خانم حمیده حسینی دامغانی(دو خواب اصلی)   8/1/1399  الی   11/1/1399